مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی در سال 1389 با هدف ایجاد و انتشار نشریه ایی جهت ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه شیمی ایجاد شد. این نشریه اولین نشریه تخصصی در زمینه محاسبات کوانتومی و طیف بینی و شیمی محاسباتی است و هدف آن نشر مقالات محققین در سطح ملی و بین المللی به منظور اطلاع جامعه علمی کشور از نتایج و دستاوردهای تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته و نیز معرفی پیشرفت های عمده در این زمینه می باشد.

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 35، بهار 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مدیر مسئول: دکتر بهزاد چهکندی
سردبیر: دکتر سید فرامرز طیاری
مدیر اجرایی: دکتر مهدی نکوئی

اعضائ هیات تحریریه:
دکتر سید فرامرز طیاری
دکتر علی ابراهیمی
دکتر ناصر هادی پور لاکمه سری
دکتر حسین روحی
دکتر بهزاد چهکندی
دکتر احسان زاهدی
دکتر مهدی نکوئی

بانک ها و نمایه نامه ها

نشریات مرتبط