تعداد مقالات: 175
58. مطالعات DFT و NBO روی اثرات آنومری در ترکیبات آلفا-کلرواتر و آلفا-کلرو-O-اُکسیم ‌اتر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 17-22

نکوئی عبدالرضا؛ مرتضی وطن پرست؛ محمد نوید سلطانی راد


62. مطالعات DFT و NBO روی پیوند هیدروژنی درون مولکولی بعضی ترکیبات ایمیدی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 15-18

نکوئی عبدالرضا؛ نرگس ذاکر عباسعلی


65. تجزیه و تحلیل مختصات نرمال طیف ارتعاشی و سد پتانسیل چرخشی گروه های متیل و تری فلورو متیل 9،9،9 -تری فلورو استون

دوره 4، شماره 9، بهار 1393، صفحه 19-25

محبوبه غلامحسین پور؛ سید فرامرز طیاری؛ سعید رضا امامیان


72. طیف های اپتوالکترونیکی و ترموالکتریکی ترکیب DyMnO3 با استفاده از نظریه تابعی چگال(DFT)

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 25-34

حسین اصغر رهنمای علی آباد؛ ساریه رمضانی ثانی