تعداد مقالات: 175
101. بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی

دوره 6، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 33-42

معصومه ایقائی؛ جابر جهان بین سردرودی؛ فرامرز مهرنژاد؛ علیرضا راستکار ابراهیم زاده


103. مقایسه تعادل با رزونانس در تبدیل های کتو- انول در برخی مشتقات پیروکسیکام

دوره 7، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 35-41

ابوالقاسم شاملی؛ ابراهیم بلالی؛ سارا حلاجیان؛ بهروز یوسف زاده


106. بااستفاده از روشهای اسپکتروسکوپی Drema ammoniacum D. Don. تجزیه شیمیایی روغن اسانسی میوه ساقه گیاه

دوره 8، شماره 25، بهار 1397، صفحه 43-55

جعفر ایزدی نیا؛ سید جواد حسینی؛ فرهاد سلمانی؛ محمدامین نوعی آقایی


108. مطالعه اثر گیاه بومادران بر روی هلیکوباکترپیلوری باکمک روش شبیه سازی داکینگ ملکولی

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 45-54

خدیجه توکلی هفشجانی؛ فاطمه رئیسی سرتیشنیزی؛ الهه صابری


111. بررسی نظری توتومریسم در مولکول متیل استو استات

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 33-38

مرضیه رستاقی چالکی؛ صفا علی عسگری


113. مطالعه نظری توتومری در 1، 2، 4- تری آزول- 5- اُن با استفاده از نظریه تابعی چگال در فاز گاز

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 35-39

مبارکه شمسیان؛ سعید رضا امامیان؛ بهزاد چهکندی


115. ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 25-30

محمد باقر پاشازانوسی؛ محمد علی خلیل زاده؛ سید مومن حجازی؛ سعیده سلیمانپور


116. شبیه سازی و مقایسه طیفهای زیر قرمز و رامان استون و مشتقات دوتره آن

دوره 3، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 37-43

محبوبه غلامحسین پور؛ سید فرامرز طیاری؛ سعید رضا امامیان


117. اثر حلال بر قدرت پیوند هیدرژنی در سیستم پیریمیدین پیریمیدینیوم

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 35-38

سید فرامرز طیاری؛ ریحانه رحمتیان؛ فریدون اشرفی


121. تأثیرات آروماتیسیته و پیوند هالوژنی بر روی یکدیگر؛ مطالعات DFT و NBO

دوره 4، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 35-41

مرتضی وطن پرست؛ عبدالرضا نکوئی


125. بررسی تئوری مولکول فنانترن و مشتقات آن

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 43-47

راحله ژیانی؛ مرجان مرادی