تعداد مقالات: 175
126. تجزیه و تحلیل طیف های ارتعاشی پیریدین و پیریدین پرکلرات

دوره 6، شماره 17، بهار 1395، صفحه 33-44

بی بی امینه امیدوار؛ سید فرامرز طیاری


128. بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات الکترون دهنده اورتو-هیدروکسی بازهای شیف

دوره 7، شماره 21، بهار 1396، صفحه 53-64

فاطمه دولتی؛ وحیدرضا داروگر؛ زهره دولتی؛ مژگان محمودی اول؛ فائزه جلینی


130. بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترانیلیک اسیدها

دوره 7، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 53-66

منصوره زاهدی تبریزی؛ مریم برقی


138. اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 43-50

مجید محمد حسینی؛ مهدی رحیمی؛ مهدی نکوئی؛ حسین علی مشایخی


140. اندازه گیری ترکیبات روغن اسانسی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus subsp با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) )GC/MS

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 33-38

محمد باقر پاشازانوسی؛ محمد علی خلیل زاده؛ سید مومن حجازی؛ سیروس دلفانیان


143. بررسی رزونانس و آنتی رزونانس در نانو خوشه های Nn به کمک QTAIM

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 39-48

جمشید نجف پور؛ فرخ رویا نیکمرام؛ مریم کردی پیکانی


147. تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA

دوره 4، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 43-52

علی ابراهیمی؛ فاطمه کاظمی؛ حجت ثمره دلارامی؛ فاطمه پاکزاد


150. بررسی طیف ارتعاشی و ساختار 5،2-دی بروموپیریدین

دوره 5، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 45-53

سمانه اکبری جامی؛ بی بی امینه امیدوار؛ سید فرامرز طیاری