تعداد مقالات: 175
151. بررسی محاسباتی ساختار های مونومر و دیمر ترکیب R-2-فنیل 2 و 3-هیدروکودینازولین-4(1H)-اون

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 49-61

ایوب کنعانی؛ داود عاجلو؛ حمزه کیانی


154. حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری

دوره 7، شماره 21، بهار 1396، صفحه 65-76

نازنین نوروزی شاد؛ مصطفی قلی زاده؛ محمد ایزدیار؛ حسین ثابت سروستانی؛ نرجس اشرف


157. مطالعه جذب داروی ضد سرطان کلرامبوسیل روی سطح گرافن به روش نظریه تابعی چگالی

دوره 8، شماره 25، بهار 1397، صفحه 73-85

ابوالقاسم شاملی؛ ابراهیم بلالی


158. بررسی جذب CO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT): فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال

دوره 8، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 77-85

فاطمه دولتی؛ علی نخعی پور؛ وحیدرضا داروگر؛ زهره دولتی؛ وجیهه افخمی


159. مطالعه شیمی کوانتومی پیوند هیدروژنی دیمرهای NH2NW(W=O, S, Se)

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 69-85

صادقعلی باوفا؛ علیرضا نوروزی


163. کارآیی روش های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی تروپولون

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-57

مهدیه عابدی؛ منصوره زاهدی تبریزی


164. طراحی وساخت الکترود شناسایی سیپروفلوکساسین بر پایه مولکول های پلیمر قالبی MIP

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 47-57

افسانه امیری؛ کبری لشکری؛ ناهید اطیایی؛ زهرا حسن زاده


165. بررسی نظری قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در بعضی مشتقات فولون

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 39-44

عبدالرضا نکوئی؛ مرتضی وطن پرست


166. مطالعه جذب کلروفرم روی B12N12 فولورن به روش DFT

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 39-43

فرزانه حسینی؛ پرویز ترابی


171. محاسبه ثابت سرعت گرمایی برای فاز گازی واکنش: CH3O2+O3 → CH3O+2O2

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 53-84

ایمان خسروی؛ کیوان شفیع


173. بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 59-65

بهزاد چهکندی؛ علی محبوبی فر؛ مجید محمد حسینی


175. پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 54-63

مهدی نکوئی؛ مجید محمد حسینی؛ حمید رضا برزگر؛ مهدی رحیمی