نویسنده = بهزاد چهکندی
تعداد مقالات: 10
6. مطالعه نظری اندرکنش های غیر کووالانسی در دو ابر مولکول جیوه II

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-10

محمد چهکندی؛ بهزاد چهکندی


7. مطالعه نظری توتومری در 1، 2، 4- تری آزول- 5- اُن با استفاده از نظریه تابعی چگال در فاز گاز

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 35-39

مبارکه شمسیان؛ سعید رضا امامیان؛ بهزاد چهکندی


8. بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 59-65

بهزاد چهکندی؛ علی محبوبی فر؛ مجید محمد حسینی