نویسنده = احسان زاهدی
تعداد مقالات: 2
1. اثر دوتره کردن بر شیوه های ارتعاشی طبیعی طیف ارتعاشی 9-هیدرکسی فنالنون

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1-8

سید فرامرز طیاری؛ سعیده صادقی؛ احسان زاهدی


2. بررسی اثر استخلاف اتم فلوئور بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی 9-هیدروکسی فنالن- 1-اون

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 1-8

سید فرامرز طیاری؛ سعیده صادقی؛ احسان زاهدی