نویسنده = ابراهیم بلالی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه جذب داروی ضد سرطان کلرامبوسیل روی سطح گرافن به روش نظریه تابعی چگالی

دوره 8، شماره 25، بهار 1397، صفحه 73-85

ابوالقاسم شاملی؛ ابراهیم بلالی


2. مقایسه تعادل با رزونانس در تبدیل های کتو- انول در برخی مشتقات پیروکسیکام

دوره 7، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 35-41

ابوالقاسم شاملی؛ ابراهیم بلالی؛ سارا حلاجیان؛ بهروز یوسف زاده