نویسنده = نکوئی عبدالرضا
تعداد مقالات: 4
1. مطالعات DFT و NBO روی پیوند هیدروژنی درون مولکولی بعضی ترکیبات ایمیدی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 15-18

نکوئی عبدالرضا؛ نرگس ذاکر عباسعلی


3. مطالعات DFT و NBO روی اثرات آنومری در ترکیبات آلفا-کلرواتر و آلفا-کلرو-O-اُکسیم ‌اتر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 17-22

نکوئی عبدالرضا؛ مرتضی وطن پرست؛ محمد نوید سلطانی راد