نویسنده = حمید رضا برزگر
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 54-63

مهدی نکوئی؛ مجید محمد حسینی؛ حمید رضا برزگر؛ مهدی رحیمی