نویسنده = محمد نوید سلطانی راد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات DFT و NBO روی اثرات آنومری در ترکیبات آلفا-کلرواتر و آلفا-کلرو-O-اُکسیم ‌اتر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 17-22

نکوئی عبدالرضا؛ مرتضی وطن پرست؛ محمد نوید سلطانی راد