نویسنده = مرضیه رستاقی چالکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظری توتومریسم در مولکول متیل استو استات

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 33-38

مرضیه رستاقی چالکی؛ صفا علی عسگری