نویسنده = صفا علی عسگری
تعداد مقالات: 3
3. بررسی نظری توتومریسم در مولکول متیل استو استات

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 33-38

مرضیه رستاقی چالکی؛ صفا علی عسگری