نویسنده = حسین علی مشایخی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 43-50

مجید محمد حسینی؛ مهدی رحیمی؛ مهدی نکوئی؛ حسین علی مشایخی