نویسنده = راضیه فراهتی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نظری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در 4- متیل آمینو- 3- پنتن- 2- اون و مشتقات آن

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 9-17

منصوره زاهدی تبریزی؛ پریسا عمرانی؛ راضیه فراهتی