نویسنده = مبارکه شمسیان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نظری توتومری در 1، 2، 4- تری آزول- 5- اُن با استفاده از نظریه تابعی چگال در فاز گاز

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 35-39

مبارکه شمسیان؛ سعید رضا امامیان؛ بهزاد چهکندی