نویسنده = محمد باقر پاشازانوسی
تعداد مقالات: 6
5. ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 25-30

محمد باقر پاشازانوسی؛ محمد علی خلیل زاده؛ سید مومن حجازی؛ سعیده سلیمانپور


6. اندازه گیری ترکیبات روغن اسانسی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus subsp با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) )GC/MS

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 33-38

محمد باقر پاشازانوسی؛ محمد علی خلیل زاده؛ سید مومن حجازی؛ سیروس دلفانیان