نویسنده = پریسا فریدون پور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پیوندهای بین اتمی در ساختارهای مزدوج نیتروژن و بور نانوگرافنی

دوره 4، شماره 9، بهار 1393، صفحه 7-18

مهدی خیرمند؛ پریسا فریدون پور