نویسنده = سمیه حسنی
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه ی خواص ترمودینامیکی ایزومرهای دی سیکلوپنتادی ان با نظریه تابعی چگال

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 14-18

منصوره زاهدی تبریزی؛ سمیه حسنی