نویسنده = نرگس ذاکر عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات DFT و NBO روی پیوند هیدروژنی درون مولکولی بعضی ترکیبات ایمیدی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 15-18

نکوئی عبدالرضا؛ نرگس ذاکر عباسعلی