نویسنده = وحیدرضا داروگر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظری پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات هالو، متوکسی و سیانو- مالون آلدهید

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 31-44

هادی زارع یوسفخانی؛ محمد وکیلی؛ وحیدرضا داروگر


2. بررسی جذب CO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT): فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال

دوره 8، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 77-85

فاطمه دولتی؛ علی نخعی پور؛ وحیدرضا داروگر؛ زهره دولتی؛ وجیهه افخمی