تعداد مقالات: 209

1. کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-16

سید فرامرز طیاری؛ منصوره زاهدی تبریزی؛ حسین عزیزی توپکانلو؛ فرناز نقوی


5. بررسی اثر استخلاف اتم فلوئور بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی 9-هیدروکسی فنالن- 1-اون

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 1-8

سید فرامرز طیاری؛ سعیده صادقی؛ احسان زاهدی


6. اثر دوتره کردن بر شیوه های ارتعاشی طبیعی طیف ارتعاشی 9-هیدرکسی فنالنون

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1-8

سید فرامرز طیاری؛ سعیده صادقی؛ احسان زاهدی


7. مطالعه نظری اندرکنش های غیر کووالانسی در دو ابر مولکول جیوه II

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-10

محمد چهکندی؛ بهزاد چهکندی


9. مطالعه اسپکتروسکوپی و مورفولوژیکی داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانوشیشه ی زیستی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-13

افسانه امیری؛ سعید ملک نیا؛ فروغ حافظی؛ فاطمه حسین نژاد


13. مطالعه نظری تشکیل بعضی کمپلکس های فلزی پروپیل-آزا-15-کرون-5 در فاز گازی

دوره 4، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 1-7

عبدالرضا نکوئی؛ محبوبه علیایی


20. مطالعه نظری خواص ساختاری، الکترونی، ارتعاشی و نوری همه ایزومرهای آزافولرنC58N2

دوره 7، شماره 21، بهار 1396، صفحه 1-14

عبدالرضا نکوئی؛ زهرا حمزوی حمزه خانی


21. شبیه سازی دینامیک مولکولی ترکیب پرانرژی بین فلزی آلومنیوم/نیکل

دوره 6، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 1-15

حسین عزیزی توپکانلو؛ منوچهر فتح الهی