شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی (QCS) - مقالات آماده انتشار