اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی βـ دی کتون‌ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان