پیش‌بینی شاخص‌های بازداری روغن‌های اسانسی به دست آمده از دستگاه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی با استفاده از ارتباط کمی ساختار- ویژگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان