بررسی مقایسه‌ای پیوند هیدروژنی و خواص ترمودینامیکی کنفیگوراسیون‌های مختلف جفت بازهای A-T درفاز آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده