تعیین انرژی آزاد انحلال نوکلئوبازهای پیریمیدینی و پورینی به روش شبیه سازی مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده