سنتز، شناسایی و بررسی نظری ساختار مولکولی و الکترونی ترکیب جدید انتقال پروتون دارای 5و 6 پیریدین دی کربوکسیلیک اسید و پیریدین– 5–کربوکسامید: محاسبه های نظریه تابعی چگال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده