بررسی رفتار واکنش مخلوط نانوترمیت Al/NiO با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده