مطالعه نظری تأثیر کرنش بر رفتار غیر عادی مکانیکی بعضی از نانو لولههای تک دیواره زیگزاگ کربنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان