بررسی شیمی کوآنتومی پیوند ‌های هیدروژنی جور هسته OH∙∙∙Oوناجور هسته NH∙∙∙O در کمپلکس هایNH2 NO-H2Oوتاثیر آبپوشی بر انتقال پروتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان