بررسی اثر استخلاف اتم فلوئور بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی 9-هیدروکسی فنالن- 1-اون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان