بررسی قدرت پیوند هیدروژنی، مطالعات کنفورمری و تجزیه و تحلیل طیف ارتعاشی در مولکول 3- اگزو- 3-فنیل-پروپیونیک اسید متیل استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان