بررسی اثر لیتیم، سدیم و پتاسیم بر جذب هیدروژن توسط نانولوله های کربنی به روش مکانیک کوانتمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان