بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان