بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیب مونو هیدروکسی نفتازارین با محاسبات نظریه تابعی چگال و آنالیز NBO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان