اثرافزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر پارامترهای ساختاری حلقه کلیتی در β-دی کتونها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان