مقایسه پارامترهای NBO جذب گاز NO روی کربن نانوتیوب و گالیم داپت شده آن با استفاده از روش DFT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان