بررسی اثرات مولکولهای مجازی آب بر پایداری نسبی و فرکانس های NQR حالت های دایمری و منومری توهم زای هارمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان