بررسی اثرات مولکولهای مجازی آب بر پایداری نسبی و فرکانس های NQR حالت های دایمری و منومری توهم زای هارمین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان