بررسی ترکیبات شیمیایی طبیعی موجود در اسانس گیاه Parthenium L. Tanacetum از منطقه ی کنگ استان خراسان رضوی به روش تقطیر با آب و با استفاده از کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان