مطالعه اثرات مستقیم و غیر مستقیم حلال بر روی طیف NMR آرام بخش مدازپام با استفاده از روش های DFT و آنالیز NBO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان