مطالعه ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 4 و 4-دی متیل- 3-آمینو- 1-فنیل پنتان دی اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان