حذف یونهای فلزی از پساب با استفاده از برگ درخت پرتقال با تکنیک طیف سنج جذب اتمی )مطالعه موردی: شهرستان نوشهر(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده