تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه. Benth phlomis olivieri )گوش بره زرد( بوسیله کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان