محاسبه ی خواص ترمودینامیکی ایزومرهای دی سیکلوپنتادی ان با نظریه تابعی چگال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان