سنتز لیگاندهای باز شیف جدید از مشتقات بنزهیدرازید و محاسبه طیفی لیگاندها توسط محاسبات DFT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان