اثر استخلاف CF3 در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دیکتونها به کمک نظریه تابعی چگال - (DFT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان