بررسی پایداری برخی کمپلکسهای فلزی گلوتامات به روش شبیه سازی مونت کارلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده