بررسی پایداری برخی کمپلکسهای فلزی گلوتامات به روش شبیه سازی مونت کارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده