بررسی اثرگروه سیانو بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب α-سیانو استیل استون با استفاده از محاسبات AIM و NBO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان