آنالیز روغنی اسانسی گیاه Stachys inflate Benth. با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی (GC/MS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان